AKP’li Kartal Belediye Meclis üyesi Muhammed Mehdi Akman,  Belediye Meclisinin Başkan Altınok Öz’e yetki veren 11.05.2012 tarih ve 2012/74 sayılı kararın yürütmesinin durdurması ve  iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Akman İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verdiği dilekçesinde özetle şunları söyledi “Kartal Belediye Meclisinin 11.05.2012 tarihli kararına dayanak teklifte, taşınmazların hangi amaçla kullanılacağı, hangi yatırım veya proje için satılacağı, takas edileceği veya kiraya verileceği vb. hususlarının hiçbirine değinilmemiştir. Taşınmazların hangi şekilde değerlendirilmesinin, daha fazla kamu yararı üretebileceğine ilişkin bir çalışma veya rapor da yer almamaktadır. Karara konu teklifte nedeni anlaşılmayacak şekilde, Belediye Başkanına sınırsız bir yetki devri talep edilmiştir. Kartal Belediye Başkanı genel nitelikteki çok geniş bu yetkilerle ne yapmayı planlamaktadır veya kime ne amaçla satmak veya tahsis etmek istemektedir. Bu bilgiler belediye meclis üyeleri ile paylaşılmamaktadır.

 

5- İptali talep edilen Kartal Belediye Meclisinin 11.05.2012 tarihli kararı; 5393 sayılı kanunun 15/h bendi hükmünün, ruhuna da aykırılık teşkil etmektedir. Zira ilgili kanun üretilen bir proje, yatırım doğrultusunda, sayılan yetkilerden birinin uygulanabileceğini ifade etmektedir. Kanunda sayılan yetkilerden her biri için, meclisin inceleme ve değerlendirme yaparak ayrı ayrı karar alması gerekmektedir. Oysa ki, iptali talep edilen meclis kararında; seçilmiş belediye meclisi devre dışı bırakılarak, Belediye Meclisinin 5393 sayılı kanunun 18/e bendindeki yetkilerinin tamamı Belediye Başkanına devredilmiştir. Aynı şekilde Belediyenin diğer bir organı olan Belediye Encümeni de devre dışı bırakılarak yetkileri Belediye Başkanına devredilmiştir.

Bu karar, belediyenin karar ve denetim organı olan Belediye Meclisi  ile  bir diğer organı olan Belediye Encümeni’ni saf dışı bırakan, keyfi ve denetimsiz uygulamalara neden olabilecek, iptal edilmediği takdirde; telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracak bir karardır. İŞ BU NEDENLE KARARIN YÜRÜTMESİNİN DE DURDURULMASINA KARAR VERİLMELİDİR.

                           

6-İptali talep olunan meclis kararı sınırsız bir yetki devri içermekte olup, örnek uygulamalar ekte sunulan emsal kararlarda da görüldüğü üzere yargı mercileri tarafından iptal edilmişlerdir. Danıştay 13. Dairesinin 15.10.2008 tarih ve 2008/3526 E., 2008/6807 K. sayılı kararında da bu doğrultuda “… Kanunla Belediye Meclisine verilen ve kural olarak devredilemeyen yetkilerin, yasanın açık bir biçimde buna izin vermesi halinde, sınır ve kapsamı açıkça belirtilerek devredilebileceği … “ ifade edilmektedir.

İş bu nedenlerle, haksız ve hukuka aykırı biçimde sınırsız ve belirsiz yetki devri içeren belediye meclis kararının iptali gerekmektedir.”

 

Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkemece resen tespit edilecek nedenlerle;

1-İYUK 27/2’deki şartların olayda oluşmuş olması sebebiyle dava konusu kararının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

2- Kartal Belediye Meclisinin 11.05.2012 tarih ve 2012/74 sayılı kararının iptaline,

3-Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.