Çere ve Şehircilik  Bakanlığı,  Kadıköyde bulunan Kuşdili Çayırı, 1 Ada, 71 ve 72 parselleri  Mahkeme kararına  rağmen imara açarak  yeraltı katlı otopark  alanına dönüştürdü.

39.600. M2 alana sahip yerin kamu mülkiyetinde (İBB ye ait) olduğunu söyleyen CHP önceki dönem İBB Meclis üyesi, İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan 15.09.2017-14.10.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldığını söyledi.

Bakanlık tarafında yapılan  1/5000 ve 1/ 1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine konu yerin 1972 onaylı planlarda ‘dinlenme alanı, çocuk bahçesi, oyun alanı, yeşil saha olarak düzenlendiğini, daha sonra 1994 yılında yapılan plan tadilatıyla  Açık otopark, Pazar alanı,  ve Kentsel hizmet alanına alındığını belirten Doğan “Daha sonra  2007 yılında yapılan plan tadilatı ile fonksiyonları değiştirilerek  yapılaşmaya (katlı otopark) yapılaşmaya açılıyor.

Ancak çeşitli kurumların ve meslek odaların  açtığı davalarla bu plan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2010/411 sayılı kararı ile iptal kararı verilmiştir. Bu karar Danıştay Altıncı İdaresinin 22.11.2010 tarih ve 2010/10415 Sayılı kararı ile onanmıştır. Bundan sonraki süreçte  Mahkemenin  ve bilirkişi heyetlerinin verdiği raporlara rağmen gerek İBB ve gerekse ilgili Bakanlığın onayı ile 2013 yılında yapılan plan  tadilatı da İdare  Mahkemesince yasalara ve plan ilkelerine aykırı bulunarak İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 30.09.2015 gün ve E:2014/1183 K:2015/1824 sayılı kararı  iptal edilmiştir”

MAHKEME KARARINA RAĞMEN  PLAN YAPIYOR

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü “Doğal çevreye ve yaşam alanlarımıza meta gözüyle bakan   rant çevreleri yasaları ve mahkeme kararlarını yok sayıyor. Tarihi  KUŞDİLİ ÇAYIRI’nı bu seferde Çevre Bakanlığı aracılığı ile plan tadilatı yaparak söz konusu alanda “ Yeraltı katlı otopark” düzenlemesi ile imara açıyorlar. Yapılan bu plan tadilatı da diğer planlar gibi yasalara , plan ilkelerine aykırıdır. Zira söz konusu alan SİT ALANI ve korunması gereken tarihi bölgedir. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 19.6.1981 gün ve 12853 sayılı Genel Karar ile doğal anıt olarak tescil edilmiş eski Kuşdili Çayırı”

Bu alanda kazı yapılmasının olası yeraltı tarihi  Antik  kalıntılar için de zarar verici nitelikte olduğunu ifade eden Doğan” Bu nedenlerden dolayı söz konusu arazinin yeşil alan olarak kalması önem arz etmektedir. Zira bu alanda yapılacak yeraltı katlı otopark yağmur sularının toprağa erişmesini engeller. Ayrıca donatı alanlarının azalmasına neden olacağı gibi  araç trafiğini de artıracaktır.                      

Kuşdili çayırı Planlama alanının tarihi geçmişinden gelen özelliği nedeniyle, ağaç köklerinin ve zemin sularının yeraltındaki beton blokların üstüne değil toprağa ulaştığı, parselin doğal yapısının korunduğu bir yeşil alan olarak planlaması gerekir. Bu alan  doğal sit alanında kalmaktadır. Yeraltı katlı otopark alanında yeşil alanın oluşturulması ve ağaçlandırma tamamen aldatmaca ve halkı kandırmaktır. Netice itibarı ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasaları ve Mahkeme Kararlarını hiçe sayarak bu yasalara aykırı planı yapmıştır. Halkımız  yasaya aykırı bu planları kabul etmeyecektir. Bakanlık Plan yapma işini yerel belediyeye bırakmalıdır. Kentin planlarından elini çekmelidir. bu  plan düzenlemeleri kamu yararı taşımıyor. Plan ilkelerine ve yasalara tamamen aykırıdır. Ranta hizmet eden bu anlayışı ret ediyoruz”