Kartal Belediye meclisi, Belediyenin tasarrufunda bulunan, Park Bahçeler ile Yaşam Kalitesi Yükseltme Merkezleri’ndeki büfe kantin ve kafeteryaların  S.S Kartal Kadın Çevre Kültür ve  İşletme Kooperatifine” (KEDEV) bedelsiz devredilmesiyle ilgili 6.1.2012 tarihinde aldığı kendi kararı iptal ederek, konunun yasal prosedüre göre düzenmesi amacıyla müdürlüğüne iade etti.

CHP Grup Başkanvekili İbrahim Doğan, 6.1.2012 gün ve 11 sayılı meclis kararının geri çekilmesini ve yeniden yasal statüykavuşturulmasını talep etmişti. Yapılan oylamada  teklifin gündeme alınması oy çokluğuyla kabul edilmişti. Gündeme alınan karar bu gün 7.3.2012 günkü meclis oturumunda oylandı. Alınan kararla eski meclis kararı iptal edilerek, konunun yeniden yasal statüye kavuşturulması için müdürlğüne iade edildi..

 Bu arada, ilk karar alındığında İç İşleri Bakanlığı’ndanemekli  isminin açıklanmasını istemeyin bir uzmanın görüşünü yayımlamıştık.

Bu uzmanın görüşünü vigülüne dokunmadan yeniden yayımlıyoruz..

93 sayılı Belediye Kanunun:

15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ; “Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek” hükmü, bu maddenin dördüncü fıkrasında; “il sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, il belediyeleri ile nüfusu 10.000 ‘ni geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla sadece ARSA tahsis edebilir. hükmü;

 

18 inci madeninin birinci fıkrasının (e) bendinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmansa; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde  sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. “hükmü,

 

 75. inci maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

….c)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunun Kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

d) Kendilerine ait taşınmazların, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile değer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya  süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya  da verebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. “ hükmü yer almaktadır.

 

Kanun hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde; belediyenin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda meclis kararına istinaden yapacağı anlaşmaya uygun şekilde kendilerine ait taşınmazların bedelli veya bedelsiz olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği, bu idareler dışında kalan gerçek  ve özel hukuk tüzel kişilerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümlerine uygun kiralayabileceklerdir.

 

Kartal Belediyesine ait “Cafe, kantin ve çay ocakları binalarının” taşınmazların,   belediye meclis kararı ile S.S Kartal Kadın Çevre Kültür ve  İşletme Kooperatifine bedelsiz olarak tahsis edilebileceğine ilişkin ilgili mevzuatında bir düzenleme yer almamaktadır.

Kartal Belediye meclisinin belirtilen kararının anılan Kanun hükümlerine aykırı olarak alındığı, bu nedenle, iptali gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye kanununun amir hükümlerine aykırı olarak alınmış meclis kararının Belediye Başkanı tarafından uygulamaya konulması durumunda, ilgili makamlara  şikayet söz konusu olduğunda,    belediye yetkilileri (Karara katılan belediye başkanı ve meclis üyeleri) hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince işlem yapılacağı gibi tapılacak tespitler sonucu ortaya çıkan kamu zararının da belediye yetkililerinden tahsili söz konusu olacaktır.”Şeklinde açıklamalarda bulunmuş/lardır. "