Maltepe Belediyesi, özel bir dernek ve şirket tarafından işletilen belediyeye ait Bahadır Erdoğdu Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sözleşmesini, sözleşme şartlarına uyulmaması gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetti. Konuşyla ilgili belediyeden yapılan açıklama şöyle:

MASRAFLAR BELEDİYENİN, KAZANÇ DERNEĞİN

Maltepe’nin bir önceki belediye başkanı Mustafa Zengin döneminde yapılan sözleşmeye göre merkezin, elektrik, su, ısınma, güvenlik ve temizlik gibi tüm giderleri belediye tarafından karşılanıyordu ve belediyenin 20’den fazla personeli burada görev yapıyordu.  Yaklaşık 479 öğrencinin eğitim gördüğü merkezi işleten firmaların, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğrenci başına aylık ortalama 600 lira gibi bir ücret aldığı biliniyor. Belediye tarafından 2015’in son günü ilgili firmalara tebligat yapıldı ve velilere yapılacak tadilat nedeniyle merkezin bir süre kapalı kalacağı bildirildi.

 

TADİLAT NEDENİYLE KAPALI

Tüm yaşananlara rağmen merkezin işletmecileri bazı veliler ve öğrencilerle birlikte, yeni yılın ilk iş gününde de tadilat yapılacağı duyurulan merkeze gitti. İçeri alınmayan öğrenci ve velilere durum hakkında bilgilendirme yapıldı. Maltepe Kaymakamlığı da, belediye tarafından konu hakkında bilgilendirildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yalçın Kızılay Spor Merkezi’nden sonra Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi’nin de halkın menfaatleri doğrultusunda ve kamu yararı gözetilerek, belediye tarafından işletileceğini açıklarken, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Erikçi de, senelerden beri buranın belediye tarafından işletilmesi gerektiğini ifade etti.    

FESİH NEDENLERİ SIRALANDI

Maltepe Belediyesi, Bahadır Erdoğdu Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin işletilmesiyle ilgili gönderilen ihtarnamede, fesih nedenleri şöyle sıralandı: 

1. İlgili dernek ve şirket, 1 Mayıs 2013 ve 25 Nisan 2011 tarihlerinde imzalanan sözleşmeler gereği üzerine düşen yükümlülükleri bugüne kadar yerine getirmemiştir.

2. 25 Eylül 2011 tarihli sözleşmede belirtilen “İlgili kurum, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlar Yönetmeliği mevzuatına uygun şekilde işletilecektir” hükmüne rağmen, bu yönetmeliğin 7’nci maddesine aykırı olarak öğrencilere mevzuat ile düzenlenen eğitim süresi/saatlerinin çok altında eğitim verildiği konusunda birçok veli şikayette bulunmuştur.

Ayrıca, çalışan görevlilerin sigorta girişlerinin, hizmet sürelerinin, maaş ve prim gün sayılarının aynı maddenin f bendine aykırı olarak, eksik ve usulsüz biçimde yatırıldığı anlaşılmıştır. Üstelik tüm ihtarlara rağmen bu konularda düzeltme yapılmamıştır,

3. Aynı sözleşmenin 2.5’inci maddesi; “Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içerisinde aylık ve yıllık programlar hazırlanarak belediyeye sunulacaktır” şeklinde olmasına rağmen, bugüne kadar düzenli bir şekilde belediyemize raporlar sunulmamıştır. Yine sözleşme içeriğinde “Engelliler için yapılan faaliyetler ve çalışanlar listesi her ayın son günü Belediye’ye rapor olarak sunulacaktır” hükmü yer almasına rağmen, bu raporlama da hiç yapılmamış ve belediyemize sunulmamıştır.

4. Sözleşmenin 2.9’uncu maddesinde ise “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ödemelerin brüt tutarının yüzde 25’i sağlanan hizmetler ve bu alanda yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, her ayın sonunda düzenlenecek makbuz karşılığında, ödemenin gerçekleşmesini takip eden 15 gün süre içerisinde Belediyeye aktarılacağı belirtilmiş, devamında bu ödemelerin 60 günden fazla gecikmesi halinde Belediyenin iş bu sözleşmeyi fesih hakkı vardır” denilmiş olmasına rağmen, bu madde içeriği hiçbir zaman yerine getirilmemiş ve gereken ödeme yapılmamıştır,

5. Sözleşme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili derneklere ödenen ödeme tutarının ne olduğu konusunda belediyeye bilgi verilmediği gibi, bu ödeme tutarlarını yüzde 25’i belediyeye ödenmemiştir. Aynı şekilde belediyenin onayı olmadan merkezin ihtiyaçları öne sürülerek yüzde 5’lik kısma dair kesinti yapılarak, ödeme yine yapılmamıştır.

6. İlgili derneklerle imzalanan 1 Mayıs 2013 tarihli işbirliği sözleşmesinin devamı niteliğinde olan ek sözleşme maddesi “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ödemelerin net tutarının yüzde 25’i sağlanan hizmetler ve bu alanda yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere her ayın sonunda düzenlenecek makbuz karşılığında, ödemenin gerçekleşmesini takip eden 15 gün süre içerisinde Belediyeye aktarılacaktır” şeklinde olmasına rağmen, bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştır,

7. “Bahadır Erdoğdu Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi”nin tarafınıza teslim edildiği şekilde mevcudiyeti korunmamıştır. Merkezin tarafınıza teslimi sırasındaki tespit edilmiş olan demirbaş listesindeki menkul malların bir kısmının, yapılan sayımlarda eksik olduğu tespit edilmiştir. Merkezin demirbaş listesinde var olan 3 adet diz üstü bilgisayar, 9 adet projeksiyon cihazı, 3 adet projeksiyon perdesi, 1 adet televizyon, 3 adet telefon, 8 adet bilgisayar masası, 11 adet tabure, 2 adet dijital kamera, 6 adet tüm kapaklı dolap ve masa takımı, limofon, denon, ütü gibi birçok menkulün yerinde olmadığı belirlenmiş ve bunların iadesi istendiğinde de belediyeye verilmemiştir,

8. “Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” Maltepe ilçesi halkının ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz tarafından hizmete açılmış bir merkez olmakla beraber, bunların bilinmesine rağmen, ilçe sınırları dışındaki çocukların da merkezden faydalanması yoluna gidilmiştir. Halbuki merkezimiz ilçe sınırları içerisindeki çocuklara hizmet verilmesi esasına göre çalışmakta olup, şu an mevcut çocukların bilgisi de alınamamaktadır,

9. Her iki sözleşme metni içeriğinde “3 üyenin belediyeden 2 üyenin dernekten olmak üzere 5 kişiden oluşan kurul oluşturulması” yönünde hüküm bulunmaktadır. Bu hükme rağmen kurula üye göndermeyerek kurulun işlevsiz kalınmasına yol açılmıştır. Ayrıca kurul üyesi 2 kişinin adları ve açık adresleri bildirilmediğinden, kurul toplanamamıştır. 

10. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan işletme ruhsatında, “merkezin havuzunun ve harasının işletilmesi”ne dair bir ibare olmamasına rağmen, havuz ve at harasının velilere para karşılığında kullandırıldığı tespit edilmiştir. Bununla haksız kazanç elde edildiği tespit edilmiş olup, yasal haklar saklı tutulmaktadır.

Bu maddeler gereğince, sözleşmeler tek taraflı feshedilmiştir. Kamuoyunun bilginize sunarız.