Kartal Belediye Meclisinin 01.02.2016 günkü meclisinde gerçekleştirilen Encümen üyeliği seçiminin hukuksuz ve yönetmeliklere aykırı yapıldığı ve o nedenle geçersiz olduğu iddia edildi.

Pazartesi günü yapılan Encümen üyeliği seçiminde 34 oy kullanılış, 18 oy boş çıkmış, encümen üyesi Önder Turmuş’a 16 kullanılmıştı. Turmuş 16 oy’la seçilmişti.

Seçimlerin yöntmeliğe aykırı yapıldığını ve geçersiz olduğu yönündeki iddiaların dayanağı ise yönetmeliğin 10.maddesi

İşte o iddianın temel dayanağı;

Toplantı ve karar yeter sayısı:

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliği  Madde 10 — Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Belediye başkanı, meclis üye tam sayısına dahildir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.Birleşime ilişkin karar tutanakları bir sonraki birleşimden önce üyelere dağıtılır.Meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda, meclis başkanı gün ve saatini tayin ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Bu toplantının günü ve saati üyelere bildirilir ve gündemin duyurulmasındaki usullerle ilân edilir.Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile yapılabilir. Bu toplantıda da yeter sayı bulunamaz ise meclis tatil edilir ve o ay içinde başka bir toplantı çağrısı yapılmaz.Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

34 kişinin katıldığı meclis toplantısında 18 kişi ile seçilebilir. Yani katılanların salt çoğunluğu ile..

10 Madde, Meclis kararları katılanların salt çoğunluğuyla alınır, hükmündedir.Burada nispi temsil sistemi uygulanamaz.  Nispi temsil sistemi demek

oransal temsil sistemi demektedir. Zamanında yapılan seçimlerde örneğin encumene hangi partiden kaç üye seçileceğinin hesaplanması sistemidır

hangi sistemle yapılırsa yapılsın salt çoğunluk ile seçilmesi gerekir.Burada da salt çoğunluk sağlanmamıştır ve seçim hukuken geçersizdir.