İç İşleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Kartal Belediyesi’nde yapılan bir ihalede “kamu zararı oluştuğu” gerekçesiyle Encümen üyeleri hakkında inceleme başlattı.Olayla ilgili ifadelerini vermek üzere Ençümen üyelerine tebligat gönderdi.

Müfettişlerin “kamu zararı oluştuğu” gerekçesiye incelem başlattığı olayda, Kartal Belediyesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir arsasını 2013 yılında Encümenden ihaleyle satışı çıkarıyor. İhale 2.800.000.00-TL bedelle E.S ve Z.E isimli isteklilerde kalıyor. Tapuya bu kişiler adına tescil yapılmaya gidildiğinde, tapu’da buranın “yeşil alan” olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine ihale Encümenin 5.3.2015 tarih ve 335 sayılı kararıyla fesh ediliyor.

Daha sonra tapu müdürlüğünde değişiklik yapılarak cinsi “arsa” olarak değiştirilerek 25.01.2017 tarihinde 3.800.00 TL/m2  muhammen bedel takdir edilerek yeniden satışa çakarılıyor. Müfettişler satışta Kıymet Takdir Komisyonu’nun rayiç bedel olarak artışı yüzde 8.57 olarak belirlediğini, oysa söz edilen parselin emlak vergi değerinde ki artışın yüzde 147.72 olduğunu tespit ediyor ve bu ihalede “2.503.755,05-TL lik farkın kamu zararı oluşturduğu”nu tespit ederk inceleme başlatıyor.

MÜFETTİŞLERİN ENCÜMEN ÜYELERİNE GÖNDERDİĞİ İFADE ZABTI

Kartal Hürriyet Mahallesi, 2692 (yeni 12351) ada, 38 parsel numaralı taşınmaz için 14.5.2013 tarihinde satış ihalesine çıkıldığı, belediye kıymet taktir komisyonu tarafından 2013 emlak vergi değeri 1.327.00 TL olan taşınmaz için 3.500.00-TL m2 muhammen bedel belirlendiği,

İhalenin 2.800.000.00TL bedeli ile E.S ve Z.E isimli isteklilerin uhdesinde kaldığı, Kartal Belediyesi tarafından bu kişiler adına tescil yapılması için Tapu Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya alınan cevabi yazıda söz konusu parselin cinsinin “yeşil alan” olmasından bahisle satışı yapılamayacağının ifade edildiği,

bunun üzerine Kartal Belediye Encümeni’nin 05.3.2015 tarih ve 335 sayılı karar ile ihalenin feshedildiği, tapu müdürlüğü nezdinde değişikliğin yapılarak cinsi “arsa” olarak değiştirilen söz konusu taşınmazın yeniden satışına ilişkin olarak 25.01.2017 tarihinde 3.800.00 TL m2 muhammen bedel takdir edildiği, bu bedelin takdirinde 2017 yılınan emlak vergi değeri 3.027,30 TL/m2 nin esas alındığı, ancak gerçekte 2017 yılına ait emlak vergi değerinin 3.363.66- TL/m2 olduğu, 06.04.2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’cı maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılan ikinci satış ihalesinin ilk ihale bedelinden 1.000,00-TL’lik artışla 2.801.000.00-TL üzerinden feshedilen ilk ihalenin ortaklarından E.S’nın uhdesinde kaldığı,

2013 yılında 2017 yılına kadar Belediye Kıymat Takdir Komisyon Rapori el belirlenen rayiç satış bedellerindeki  artış yüzde 8.57 olmasına rağmen, sözü edilen parselin emlak vergi değerinde ki artışın yüzde 147,72 olduğu, 2013 yılından 2017 yılına kadar emlak vergi değerlerinde ki yüzda 147,72 oranında ki artış baz alınarak 2017 yılında Belediye Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda metrekare rayiç satış bedeli için takdir edilen muhammen bedelin minumum 8.670,20 TL/m2 olması gerektiği halde 3.800.00-TL/m2 olarak belirlendiği, buna göre minumum muhammen bedelin 8.670,20 TL/m2 x735 =6.372.697.00-TL olması gerektiği, bununla birlikte, ilk ihale bedeli olan 2.800.000.00 TL’nin iade edilmeyerek belediye hesaplarında kaldığı,

2013 yılı ihale bedeli 2.800.000.00-TL’nin yeniden değerleme oranında artırıldığında 3.868.841,95-TL bedelinin bulunacağı, 2017 yılında olması gereken minumum muhammen bedel 6.372.597,00-TL ile 2017 yılına revize edilen 3.868.841,95-TL arasında ki 2.503.755,05-TL lik farkın kamu zararını oluşturduğu”