İstanbul İdare Mahkemesi, “Hukuka aykırı” bulduğu “Zaha Hadid” planlarının 1/1000 ölçeğinin de yürütmesini durdurdu.

Şubat 2013’te, “Zaha Hadid Planları” olarak bilinen (Merkez Uygulama Planı) nın 1/5000 ölçeğinin  yürütmesini durduran İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yapılan itiraz üzerine bu planların alt planı olan 1/1000 ölçeğinin de yürütmesini durdurdu.  

Mahkeme kararında özetle “Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanmasr halinde telafisi giiç zararlar doğbileceğinden zill' Sayrh Kanunun 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyannca teminat alınmaksızın yiiriitirlmesinin durdurulmasına, kararın teblilinden itibaren 7 gün içerisinde  istanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak izere, 24.04.2013 tarihinde oybirliliyle karar verildi”

Mahkeme, 13.02.2013 tarihinde de “Hukuka aykırılık” görerek  1/5000 ölçekli planların yürütmesini durdurmuştu.