İnternet sitemizde “ Yanlış hesap Kaymakam’dan döner mi” baylığıyla yayımladığımız haberle ilgili Kartal Kaymakamı Nuh Mehmet Hamurcu bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

 

 

 

                                                           T.C.

                                          KARTAL KAYMAKAMLIĞI

 

 

                           

                                                      DUYURU    

 

Mülkiyeti Kartal Belediyesine ait Parklar ve Yaşam  Kalitesini Yükseltme Merkezlerinde bulunan büfe, kantin ve  kafeteryaların işletmelerinin S.S. Kartal Kadın Çevre  Kültür ve İşletme  Kooperatifine tahsisi ile ilgili 06.01.2012 tarih,  2012/11 tarihli meclis kararının  Kaymakamlığımızca iptal edileceği yada idari yargıya  iptali için başvurulacağı hakkında yerel basında çıkan yazı ve yorumlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın  yapılması uygun görülmüştür.

 

 Kaymakamlığımızın  Belediye Meclis  Kararlarını onama yetkisi  önceki Belediye Kanunda düzenlenmişti.  5393 sayılı yeni yasa ile  bu yetki kaldırılmış ve  yerine  23. Maddenin 5. fıkrası ile “Mülki İdare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar  aleyhine  idari yargıya başvurabilir”  hükmünü getirmişti. Ancak 5393 Sayılı Belediye Kanununun bu fıkrası Anayasa Mahkemesinin  04.02.2010 tarihli ve E:2008/27 K:2010/29 sayılı Kararı ile iptal edilerek  22 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, kararın son kısmında;   “03.07.2005 günlü  5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. maddesinin  beşinci fıkrasının Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir   hükmünün iptali nedeniyle  doğan hukuksal boşluk, kamu düzenini tehdit ve kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, iptal kararının Resmi Gazetede  yayımlanmasından başlayarak  bir yıl sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.”denilmektedir. Mevcut düzenleme ve hukuki çerçevede Kaymakamlığımızın bu karara karşı idari yargıya başvurması mümkün değildir.

 

         Kamuoyuna duyurulur.

        

          

        

                                                                  Nuh Mehmet HAMURCU

                                                                     Kartal Kaymakamı