Maltepe Belediyesi AKP’li belediye meclis üyeleri, belediye’nin

Maltepe İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü yalnız yaşayan , bakıma muhtaç , engelli , kronik rahatsızlığı bulunan kişilere , beslenme eğitimi psikolojik destek , hasta bakımı , tıbbi danışma , acil ambulans hizmeti vererek , onların yaşam kalitelerini artırmak sosyal gayesi ile “Evde sağlık ve Sosyal Destek hizmet satın alınması” adı altında çeşitli tarihlerde toplam 6 ihale yaparak hizmet alımları yaptığı ve bu hizmet alımlarında da çeşitli yönlerden usulsüzlüklerin yapıldığı , çeşitli kişi ve şirketlerin kayırıldığı , bu şirketler arasında ortaklık yapıları bakımından kuşku uyandırıcı ilişkiler olduğu , kamuoyunda kişiye özel diye adlandırılan ihalelerin yapıldığı , çeşitli kişi ve şirketlere menfaat temin edildiği , bu şekilde Maltepe Belediyesi’ nin ve dolayısıyla kamunun zarara uğratıldığı” iddiasıyla gereğinin yapılması için belgeleriyle İç İşleri Bakanlığı ve Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne başvurdu.

İŞTE O BAŞVURU


İSTANBUL VALİLİĞİ

İL MAHALLİ İDARELER

SAYIN MÜDÜRLÜĞÜ ‘ ne               

 

EMİNÖNÜ – İSTANBUL.

 

 

TALEP SAHİPLERİ    :  Davut YAVUZ –         Belediye Meclis   Üyesi

                                         Engin DEMİR                   ‘’             ‘’       ‘’

                                          Salih UÇAN                     ‘’             ‘’       ‘’

                                         Mehmet ERİKCİ               ‘’             ‘’       ‘’

                                         Sevinç Gül AKDERE        ‘’             ‘’       ‘’

                                        Yaşar ŞAHSUVAROĞLU  ‘’             ‘’       ‘’

                                        M. Ali ÇAVUŞOĞLU         ‘’            ‘’       ‘’

                                        Saime ÖZCAN                 ‘’            ‘’      ‘’                                                                  Nejat TARHAN                  ‘’            ‘’       ‘’

                                        Ümit BEHADIR                 ‘’            ‘’       ‘’

                                           Bahadır AYDIN                 ‘’           ‘’        ‘’

                                          Yücel MİRZALOĞLU         ‘’           ‘’        ‘’

                                          Mehmet Can ASLAN           ‘’           ‘’        ‘’

 

ALEYHİNE TALEPDE

BULUNULANLAR               :  MUSTAFA ZENGİN    – Maltepe Belediye Başkanı

                                           NİMET KARABULUT  – Sağlık Müdürlüğünden Sorumlu

                                                                                    Belediye Başkan Yardımcısı

                                       VEYSEL BAKIŞKAN     — Sağlık Müdürü

 

ÖZÜ                    :  Maltepe Belediye Başkanlı ‘ ğının , Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında muttali olduğumuz EVDE SAĞLIK ve SOSYAL DESTEK HİZMET SATIN ALINMASI adı altında yapılan tüm işlemlerin  , tüm yasal mevzuata uygunluğu yönünden denetlenerek , denetim sonucunda çeşitli yönlerden aykırılıklar tespiti halinde , bu aykırılıklara  neden olduğu kanaatinde olduğumuz yukarıda ismi zikredilenler ile incelemeler neticesinde tespit edilecek sair kişiler hakkında , gerek 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası  , gerek  sair yasaların amir hükümleri gereği yasal müeyyidelerin tatbiki istemli olarak , aykırılık ve usulsüzlüğün tespiti halinde , tespit edilen aykırılık ve usulsüzlüğün mahiyetine göre  gereğinin gerek re’sen ve gerekse ilgili tüm kurum ve mercilere bildirimlerin yapılması  istemi hakkındadır.

 

 1 – Maltepe Belediyesi , Maltepe İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü öncelikle yalnız yaşayan , bakıma muhtaç , engelli , kronik rahatsızlığı bulunan kişilere , beslenme eğitimi , psikolojik destek , hasta bakımı , tıbbi danışma , acil ambulans hizmeti vererek , onların yaşam kalitelerini artırmak sosyal gayesi ile  EVDE SAĞLIK ve SOSYAL DESTEK HİZMET SATIN ALINMASI adı altında çeşitli tarihlerde toplam 6 ihale yaparak hizmet alımları yaptığı ve bu hizmet alımlarında da çeşitli yönlerden usulsüzlüklerin yapıldığı , çeşitli kişi ve şirketlerin kayırıldığı , bu şirketler arasında ortaklık yapıları bakımından kuşku uyandırıcı ilişkiler olduğu , kamuoyunda kişiye özel diye adlandırılan ihalelerin yapıldığı , çeşitli kişi ve şirketlere menfaat temin edildiği , bu şekilde Maltepe Belediyesi ‘ nin ve dolayısıyla kamunun zarara uğratıldığına dair  , Maltepe Belediyesinin FAALİYETLERİNİ DENETLEMEK AMAÇLI KURULAN DENETİM KOMİSYONUNUN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ ESNASINDA , DENETİM KOMİSYONU ÜYESİ VE AYNI ZAMANDA DOĞAL OLARAK MECLİS ÜYESİ SAYIN MEHMET ERİKCİ ‘ nin FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ ESNASINDA , DENETİM KOMİSYONU RAPORUNA KOYDUĞU MUHALEFET ŞERHİNİ ANLATTIĞI SUNUMUNDA ÖĞRENİLMİŞTİR.

 

2 – Yukarıda isimleri yazılı olan ve aşağıda imzaları bulunan Meclis Üyeleri olarak , Sayın Belediye Başkanı ‘ nın ve sair yetkililerin , hemen üstte 1. madde de anlatılan gerekçeler doğrultusunda , ilçemiz sınırları içerisinde oturan  65 yaş üstü insanımıza EVDE SAĞLIK ve SOSYAL DESTEK HİZMETİ verilmesine dair yapılan ve yapılacak olan bir hizmeti SOSYAL BELEDİYECİLİK OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZÜ ve bu anlamda da , her türlü siyasi mülahazan ari olarak destekçisi olduğumuz hemen ifade etmek istiyoruz.

 

       Ancak , Sosyal Belediyeciliğin tezahürü ,  Sosyal Belediyeciliğin gerçekleştirilmesi gibi son derece ulvi bir hizmet vermek adı altında , KİŞİLERİN , ŞİRKETLERİN KAYIRILMASI , ONLARA MENFAAT TEMİN EDİLMESİ ve bu ŞEKİLDE DE KAMUNUN ZARARA UĞRATILMASINA  , BU ZARARIN ASLINDA HEPİMİZİN ORTAK ZARARI OLMASI , UĞRANILAN ZARARIN HEPİMİZİN ORTAK MALI OLAN ve ortak imkanlarından oluşturulan HAZİNEDEN KARŞILANACAĞI GEREKÇESİ İLE ÜLKEMİZDE BULUNAN HER VATANDAŞIMIZIN açık ve net olarak KARŞI ÇIKACAĞI ve çıkması gerektiği düşüncesinden hareket ile onların vekilleri sıfatı ile Denetim Komisyonu Raporuna konulan Muhalefet Şerhinin gerekçelerinin ve dayanaklarının tetkikini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

3 – Yukarıda anlatılanlar muvacehesinde , Maltepe Belediyesinin EVDE SAĞLIK ve SOSYAL DESTEK HİZMET SATIN ALINMASI adı altında gerçekleştirdiği hizmet alımlarının ; ,aşağıda tüm imzaları olan biz Belediye Meclis Üyeleri olarak ,  Belediyeler Kanunundan aldığımız Denetleme Görevi gereği olarak , Maltepe Belediye Başkanlığı ‘ nın toplamda K.D.V. Dahil 9.054.222.22 TL ( Eski Para ile  9.054.222.22 Trilyon Lira ) ödeyerek yaptığı 6 ihale sonucu düzenlediği EVDE SAĞLIK ve SOSYAL DESTEK HİZMET SATIN ALINMASI  Hizmeti Alım İşinin , doğrudan hizmet alımı yönünden , ihalelerin yapılması yönünden , ihaleye katılım yönünden , Rekabet şartlarının sağlanması yönünden , kamu parasına sahip çıkılması yönünden , ihaleye fesat karıştırılıp , karıştırılmadığı yönünden , gerekli aleniyetin sağlanıp sağlanmadığı yönünden , gerekli şeffaflığın sağlanıp sağlanmadığı yönünden , Etik Yönünden , kişilerin veya şirketlerin kayırılıp – kayırılmadığı , şirketlerin ortaklık yapıları ve ortaklık yapılarında oluşturulan değişiklikler yönünden , ihaleye girenlerin yeterlilikleri ve yasal koşulları taşıyıp – taşımadıkları yönünden ve benzeri yüksek makamınızın  re ‘ sen tespit edeceği sair yönlerden  denetlenmesini , yapılacak denetlemeler için konunun uzmanlarından yararlanılmasını ,   yukarıda bildirilen veya resen tespit edilecek sair ilgililer hakkında gerekli tahkikatın açılmasını , tahkikat neticesinde suç unsurunun , yanlışlıkların , kayırmanın , kamunun zarara uğratılmasının , ihalenin gereği gibi , usulüne uygun yapılmama , şirketlerin kayırılması , şirkete özel ihale yapılması , aleniyetin sağlanmaması , yeterliliği olmayan şirketlerin ihaleye girmesi ve ihale alması  ve benzeri başka yasalara aykırı uygulamalarının tespiti halinde ilgililerin eylem ve fiillerine uygun şekilde cezalandırılmalarına , kamunun zarara uğratıldığını tespiti halinde bu zararın her yönü ile giderilmesinin sağlanmasına , Yapılan ihalelerle ilgili tüm işlemlerin5302 Sayılı il Özel İdaresi , 5393 sayılı Belediyeler , 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birliği yasaları ve sair amir yasal mevzuata uygunluğunun denetiminin yapılmasına ,   yapılan işlemlerin  cezai bir yaptırım gerektirmesi halinde ilgili kurum ve mercilere suç duyurusunda bulunulmasına , özellikle KAMU İHALE KURUMU  , REKABET KURUMUNA ,  konunun aktarılarak , BU KURUMLARINDA GEREKLİ HER TÜRLÜ YASAL İNCELEMELERİNİN YAPILMASININ SAĞLANMASI  için gerekli müracaatın yapılması zarureti hasıl olmuştur.1