AKP'den hadım cezası teklifi

Yasa teklifine göre, tecavüz suçu birden fazla ise zanlı ilaçla hadım edilebilecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, AK Parti AnkaraMilletvekili Aşkın Asan ve bazı milletvekillerinin imzasıyla cinselsuçlara yönelik cezaları artıran ''Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Teklifi'', TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücutdokunulmazlığını ihlal eden kişinin alacağı ceza 2-7 yıldan 5-10 yılaçıkarılıyor. İlgili fıkraya, ''fiilin sarkıntılık düzeyinde kalmasıhalinde verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilir'' cümlesieklendi.Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyleişlenmesi durumunda verilecek ceza 7-12 yıldan 10-18 yıla çıkarılıyor.Suçun; üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen ve evlatlıktarafından, aynı iş yerinde çalışmanın, insanların bir arada topluolarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyleişlenmesi halinde, cezalar yarı oranında artırılacak.Mağdur bu suç nedeniyle eğitimini veya eşini terk etmek ya daeğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı iş yerini değiştirmek zorundakalmışsa verilecek ceza bir kat artırılacak.Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye verilen ceza da 3-8yıldan 6-12 yıla çıkartılıyor ve fıkraya ''fiilin sarkıntılık düzeyindekalması halinde verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilir'' cümlesiekleniyor. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulmasısuretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza 8-15 yıldan 12-20yıla çıkartılıyor.Suçun; 12 yaşını doldurmamış çocuğa karşı, silahla veya birdenfazla kişi tarafından birlikle, aynı iş yerinde çalışmanın, insanlarınbir arada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmaksuretiyle, üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içindebulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlatedinen tarafından, vasi, eğitici, öğretici veya bakıcı tarafından, kamugörevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanılmasıya da nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi halinde, cezalaryarı oranında artırılacak.Mağdur bu suç nedeniyle eğitimini veya işini terk etmek, eğitimgördüğü kurumu veya çalıştığı iş yerini değiştirmek ya da ailesindenayrılmak zorunda kalmışsa, ceza bir kat artırılacak.Teklifle, ''Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığınınbozulması halinde, on beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasınahükmolunur'' ifadesinin, ilgili kanun metninden çıkarılması öngörülüyor.Bu maddenin, mağdurlarının defalarca hastane veya Adli Tıp Kurumunagitmelerine ve maruz kaldıkları fiili tekrar tekrar yaşamalarına nedenolduğu belirtildi. Maddenin gerekçesinde, ''Bu suça maruz kalanların ruhsağlının mutlaka bozulmuş olacağı kabul edildiğinden, öngörülencezaların artırılması suretiyle bu halin araştırılması uygulamasındanvazgeçiliyor'' denildi.Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasınısağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca''kasten yaralama'' suçundan dolayı cezalandırılacak.Suçun, aralarında evlenme yasağı bulunan çocuğa karşı işlenmesihalinde, şikayet aranmaksızın, fail hakkında, 3 yıldan 10 yıla kadarhapis cezası verilecek.Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, suçun;çocuğa karşı, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içiilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, vasi, eğitici,öğretici veya bakıcı tarafından, aynı iş yerinde çalışmanın sağladığıkolaylıktan faydalanmak, posta ve elektronik haberleşme araçlarınınsağladığı kolaylıktan faydalanmak, insanların bir arada toplu olarakbulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesihalinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak.Mağdur bu suç nedeniyle eğitimini veya işini terk etmek, eğitimgördüğü kurumu veya çalıştığı iş yerini değiştirmek ya da ailesindenayrılmak zorunda kalmışsa, verilecek ceza 1 yıldan az olamayacak. -''BASKI SONUCUNDA EVLENME''- Evlenme yaşına ulaşmış bir kimseye evlenmesi yönünde cebir veyatehdit kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılacak.Yapılan bu baskı sonucunda evlenme gerçekleşmişse, ceza bir katartırılacak. Bu nedenle kişinin intihar etmesi halinde 5 yıldan 10 yılakadar hapis cezasına verilecek. Mağdurun talebinin varlığı ve amaçlanandan daha ağır sonuçlarvermeyeceğinin anlaşılması halinde, soruşturma veya kovuşturma sonunakadar şüpheli veya sanığın mağdura yaklaşmasını ve mağdurun bulunduğuyerlere girmesi yasaklanabilecek.Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, failler, çocuklarla bir aradaolmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan veya çocuklarla ilgili meslekicra ediyorlarsa bu mesleklerin icrasından yasaklanabilecek. -''TESTOSTERON AZALTICI TEDAVİ''- Cinsel saldırı suçundan, çocukların cinsel istismarı suçundan veyareşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halinden hapis cezasınamahkum olanlar, cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleritakdirde, denetim süresi içinde; testosteron etkisini önemli ölçüdeazaltıcı tedaviye tabi tutulabilecekler, tedavi amaçlı programlarakatılmakla yükümlü kılınabilecekler, suçun mağdurunun oturduğu veçalıştığı yerleşim bölgesi dışında başka bir yerde ikamet etmekleyükümlü kılınabilecekler. Bu suçların birden fazla işlenmesi halinde, bukişilerin, söz konusu tedavi ve yükümlülüğe tabi tutulması zorunluolacak.Bu kişiler ayrıca, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan,çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan,çocuklarla ilgili bir meslek icra etmekten yasaklanacak.Yasaklanma kararı hükmün kesinleşmesiyle uygulanmaya başlanacak vecezanın tümüyle infazından itibaren beş yıl süreyle devam edecek.Cezanın infazı tamamlandıktan sonra bu madde hükümlerine görekendisine yüklenen yükümlülüklere denetim süresi zarfında aykırı hareketeden kişi, infaz hakiminin kararı ile zorlama hapsine tabi tutulacak.Zorlama hapsinin süresi 15 günden az ve ihlalin tekrarı halinde toplam 1 yıldan fazla olamayacak.