Kooperatif Başkanı İbrahim Karslıoğlu’nun üyelerine yapıtığı o çağrı

Değerli Üyelerimiz; 4 Yıldan bu yana bizlere yaşatılan mağduriyetlerin son bulması amacı ile sizlerin büyük destekleri ve kamuoyun baskıları neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen hafta çıkartılan ve Resmi Gazetede yayımlanan “Tek Taraflı Fesih” ile ilgili yasadan faydalanmak için başvuru süreçlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu anlamda 2/3 çoğunluğun imzası şarttır. Bizler istiyoruz ki başvurumuzu 2/3 çoğunlukla değil de maliklerimizin %100’nün tamamının onayı ile yapalım. Artık sizde yaşatılan bu mağduriyete ortak olmamak için ya da DKY Firmasının açıkça yanında olmadığınızı göstermek için, gelin 350 Malikin onayı olan bu sürece sizde katılın. Bakanlığa dilekçemizi tüm maliklerin imzası ile verelim. 

Süreci aşağıdaki şekilde işleteceğiz.


1-Notere gelip bizlere Vekâlet verenler (İmza atmalarına gerek yoktur)
2-Avukatımıza Vekâlet verenler (İmza atmalarına gerek yoktur)
3-İmza atıp atmayacağınızdan emin olmak için Koop. Ofisimizi 0216 353 6565 ya da (İbrahim Karslıoğlu 0532 374 8739) arayabilirsiniz.
4-Haricinde kalanlar (Babaları ya da Anneleri vefat eden varisler, Dava dışı kalan malikler, Mahkemeye Kabul-Ret dilekçesi verenler) İMZA ATMALARI GEREKMEKTEDİR.
5-İstanbul içinde bulunan maliklerimiz için 19.07.2019 Cuma günü itibarı ile hafta sonu ve hafta içi Koop. Büromuzda 11.00 ile 17.00 arasında imza atabilirler.
6-İstanbul dışındakiler ve yurt dışındakiler için bir Muvaffakiyet dilekçesi hazırladık. Bu dilekçeyi (Whatsup ya da mail yoluyla gönderebiliriz) imzalayıp, Koop. Adresimize “Esentepe Mah. Harşit sok. No:20/A KARTAL/İSTANBUL” adresine kargo ya da iadeli posta yoluyla gönderebilirsiniz.
7-İmzaların atılması ve posta ile alım sürecimiz 10 günlüktür. Ay sonu itibarı ile Bakanlığa başvurumuzu gerekli ekler ile tamamlamış bulunacağız.
Tüm Maliklerimizin hassasiyet içerisinde davranıp İmza sürecine katılacağını umut ederiz. Aksi takdirde kendinizi mağdur ettiğiniz gibi 10 yıllarca, günahsız komşularınızı da mağdur etmeye devam edecekseniz.
Çıkartılan Yasanın bizim için en önemli olan kısmını sizler ile tekrar paylaşmak isterim.
“(14) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde; oy birliği ile anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle, bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmiyor ise, yapılan sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınabilir.Bu karar ile birlikte Bakanlığa başvurularak yeni yapının yapım işine başlanıp başlanmadığının veya yapım işinin projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti istenir. Bakanlıkça; belirtilen durumların tespit edilmesi hâlinde, müteahhide otuz gün süre verilerek işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşmelerin resen feshedileceği ihtar edilir. Bu ihtara rağmen işe başlanmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın otuz günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ilgililerinin muvafakati aranmaksızın resen feshedilmiş sayılır.

 Fesih sonrasında, taşınmazların siciline şerh edilmiş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri maliklerin veya Bakanlığın talebi üzerine terkin edilir. Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda genel hukuk hükümleri uygulanır. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemez.”