Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformunu açıkladı. Erdoğan’ın “Devleti adaletin üstünden yaşatan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele bizim hep ilk sıralarımızda yer almıştır.  Geçtiğimiz 17 yılda en büyük yatırımları bu alanlara yaptığımızı görüyoruz.” dedi.

“AB İSTEDİĞİ İÇİN DEĞİL, MİLLETİN İHTİYACI OLDUĞU İÇİN”

Yargı reformu strateji belgesinin sonraki reform belgelerinin başlangıcı olarak görülebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarının başında reform çalışmalarını sistematik olarak hayata geçirme kabiliyetine sahip olmasıdır. Reformları AB istediği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MEDENİYETLE BAĞIMIZI KORUYORUZ”

Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumların hızla büyüyüp kalkınacağını, zenginleşeceğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, “Elbette eksiklerimiz bozulma yaşadığımız alanlar var ama her şeye rağmen kendi medeniyetimizle olan bağlarımızı koruyoruz.” şeklinde konuştu.

“STRATEJİDE 63 HEDEF 256 FAALİYET VAR”

Yargı reformu belgesi içerdiği birçok amaç ve hedefle vatandaşların sisteme duyduğu güveni arttıracağını, bu belgeyle verilen sözler tutulmuyorsa da AB üyeliğine bağlılığının ifade edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yargı reformu stratejisinde 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor. Yargı reformu stratejisi belgemiz 2 temel anlayış perspektif üzerine oturuyor. Birincisi hak ve özgürlüklerdir bu perspektifin özünde demokrasini geliştirilmesi hedefi vardır.” ifadelerini kaydetti.

ÖNCELİK: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İfade özgürlüğünün demokrasinin en önemli şartı olarak gördüklerini ve son altı yıllık süreçte bu özgürlüğün gelişmesine yönelik önemli adımlar attıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Sistematik işkence veya kötü muamele iddiaları, ifadeleri artık geride kalmıştır. Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını istiyoruz. Yargıda sadeleştirilmiş süreçlerin oluşturulması önleyici ve koruyucu hukuk uygulamalarının sisteme kazandırılması da önceliğimizdir.”dedi.


İKİNCİ AMAÇ; BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK


Yargı reformu stratejisinin ikinci amacının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu ifade eden Tayyip Erdoğan, “AB, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin değerlendirmelerini gözeterek mevzuat paketleri hazırlıyoruz.  Tutuksuz yargılanmayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız.  İnsan hakları eylem planının ilkini 2014 yılında hazırlamıştık. Yeni İnsan hakları eylem planı hazırlıkları da kısa sürede hazırlanacaktır.” sözlerini aktardı.

HAKİM VE SAVCILARA COĞRAFİ TEMİNAT

Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirdiklerini, hakim ve savcılığa girişteki mülakat heyetini genişlettiklerini belirten Erdoğan, “Mesleki liyakati arttırmak gayesiyle mesleki kıdem şartlarını yeniliyoruz. Hakimler ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz.  Üçüncü amaç insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin arttırılmasıdır.”ifadelerini kullandı.

HUKUK FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM SÜRESİ ARTTI

Hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkartıldığını ve kontenjanların azaltıldığını duyuran Cumhurbaşanı, “Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini getiriyoruz. Hakim ve savcılar artık doğrudan kürsüye çıkamayacakları önce yardımcı olacaklar ardından ikinci bir sınavla hakim ve savcı olabilecekler.” sözlerini kaydetti.

YARGIDA ÖLÇÜM VE TAKİP MERKEZİ

Türkiye Adalet Akademisi ‘ni ve HSK bünyesinde yargıda performans ölçüm ve takip merkezini kuruduklarını  ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, “Yargıda hedef süre uygulamasını daha da genişletiyoruz. Özellikle uzun süren davaları takip etmeye zaten başlamıştık. Farklı performans kriterleri de oluşturmayı hedefliyoruz. Hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisaslaştırıyoruz. Çevre imar ve enerji gibi alanalar davaların daha hızlı ve etkin çalışması için özel mahkemeler kuruyoruz. İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

CEZA MAHKEMELERİNDE 24 SAAT HİZMET

“Adalet teşkilatımızın bilişim sisteminin yurt dışı temsilciliklerimizle entegrasyonunu sağlıyoruz.  Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek ceza mahkemelerinin 24 saat esasi ile hizmet vermesini planlıyoruz. “ diyen Cumhurbaşkanı, yazı işleri müdürlüğünü hukuk mezunu kişilerin girebileceği kariyer mesleği olarak yeniden yapılandırdıklarını duyurdu.

SAVUNMA HAKKI


Yargı reformu belgesinin beşinci başlığının savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma hakkı ilk defa ayrı bir şekilde düzenleniyor. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini de genişletiyoruz.” dedi.

AVUKATLIK HİZMETLERİ VEGİLENDİRMESİ

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Avukatlık hizmetlerinin vergilenmesi konusunda iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz. Vekalet ücretinin KDV oranını indirmeyi planlıyoruz. Maaş ve özlük hakları ile ilgili konuları yeniden ele alacağız. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle kamuda nitelikli avukat çalıştırmak güç oluyor. Bu sorunu da çözüyoruz. Avukatlara yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.”

ADALETE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Altıncı başlığın adalete erişimin kolaylaştırılması olacağını belirten Cumhurbaşkanı, “Tanıklık uygulaması maddi gerçekliğin ortaya çıkarılmasına doğrudan etki eden bir yöntemdir. Yargı süreçlerinde tanığa özgü uygulamaların olmasına ihtiyaç vardır. Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklar için bazı ülkelerde özel odalar yapılarak yüzleşmenin önüne geçiliyor. Benzer uygulamalar bizde de olacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler olacak.” sözlerini kullandı.

CUMHURİYET SAVCILARININ TAKDİR HAKKI GENİŞLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedinci amaç başlığının ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılması olduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı; “ Cumhuriyet savcılarının takdir hakkı genişletilecektir. 2018’de şüphelilerin yüzde 56,2’si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Sistemi mahkumiyet olasılığının az olduğu davaların açılmaması konusunda yeniden düzenlememiz gerekiyor. Savcılık aşamasında ne kadar çok sorun çözebilirsek mahkemelerdeki yargılamaları o kadar kolay çözebiliriz.”

HUKUK MEZUNLARINA İSTİHDAM

İade edilen iddianamelerin oranının yüzde 2,6 olduğunu ve bunun için iade kapsamının yeniden belirleneceğini belirten Cumhurbaşkanı, “Hukuk Fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacaktır. Bir çok ülkede bu doğrultuda uygulama yer almaktadır. Basit yaralama ve tehdit gibi suçların nitelikli hallerinin şikayete bağlı hale getirilmesi planlanıyor. Konusu suç teşkil eden bazı fiillerde sanıkların doğrudan mahkemeye getirilmesi süreci hızlandırılacak.” sözlerini kaydetti. 


ÇOCUK DAVALARI


Türkiye’de 12-15 yaş arası çocuklar hakkında yaklaşık 40 bin dava açıldığını bildiren Tayyip Erdoğan, “15 yaş altındaki çocukların ilk kez işlediği fiiller kovuşturmaya yer olmadan kapanacaktır. Bu tür çocuklarının durumlarının sosyal tedbirlerle takip edilmesi kendilerine daha iyi bir gelecek kurma ihtimalini güçlendirecektir. Ayrıca çocuklar hakkındaki davaların istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak yapılacaktır. Şiddet içermeyen suçlardan hükümlü olan hamile ve yaşlıların ceza infazı evde olacak.” ifadelerini aktardı.

YARGI HARÇLARI


Yargı harçlarında basitlik sağlayacak düzenleme yapılacağını duyuran Erdoğan, “Yargı harçlarının hesaplanması mahkemelerin iş yükünü arttırmaktadır,  verimliğin arttırılması için basitlik sağlayacak düzenleme yapılacaktır.” dedi.

NOTERLİK KARİYER MESLEĞİNE DÖNÜŞECEK

“Halihazırda noterlik belgesi Adalet Bakanlığı’na başvuran hukukçulara veriliyor. Noterlik kariyer mesleği haline dönüşecektir, sayıları da arttırılacaktır. Ülkemizde noterlik sayısının artması vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmıştır.” diyen Cumhurbaşkanı, bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlik kurumları tarafından da halledilmesi için düzenleme yapılacağını duyurdu.

CEZADA UZLAŞMA

Cezada uzlaşmanın kapsamının genişletileceğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kaydetti; “Mahkeme temelli şiddet içermeyen uyuşmazlıklarda aile arabuluculuğu sistemi getirilecektir. Bu belge bakanlığımızın barolardan hukuk fakültelerine kadar geniş bir yelpaze ile görüşülerek oluşturulmuştur. Amacımız milletimizin adalet duygusunu geliştirecek bir yargı uygulamasını hayata geçirmektir.''