İBB eski Meclis Üyesi İbrahim Doğan ve arkadaşları tarafından planın iptali için İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne açılan dava sonuçlandı. Mahkeme iptal gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:


"Dava konusu plan değişikliği ile önerilen İbadet alanının 250 metrelik hizmet yarıçappı içinde iki ayrı İbadet Alanının daha bulunacağı, bu durumun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen maddesine aykırı olduğu ve yönetmelik standartlarından çok farklı olarak hizme yarıçapı açısından uygun olmadığı kanaatine varıldığı,
Bu durumda, anılan bilirkişi raporu ile dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden; halihazırda yeşil alan ve park olarak kullanılan, fiziksel engelliler alanı olarak ayrılmış olan ve dava konusu plan değişikliği sonucu "ibadet alanı" olarak düzenlenen alanın, yakın mesafesinde 2 adet daha ibadet alanının bulunduğu bu bakımdan yapılan işlemde kamu yararı bulunmadığı gibi, plan değişikliğinin mevcutta yer alan yeşil alan ve fiziksel engelliler alanının kaldırılması sonucunu doğuracağı ve idarece başka bir yerden aynı mahiyette bir alan düzenlemesi yapılmadığı da göz önüne alındığında, dava konusu plan değişikliğinin planlama ilke ve tekniklerine, kamu yararına ve mevzuat ile getirilen düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.


Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafından sarf edilen 461,50 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, hazine bütçesinden karşılanan ve aşağıda dökümü yapılan 3.738,20 TL yargılama giderinin davalı idarelerden tahsil edilerek hazinete irad kaydına, davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yürütmenin durdurulması kararına itiraz aşamasında sarf edilen 121,30 TL YD itiraz harcının davalı idare üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 18/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."


DOĞAN: ADALET TECELLİ ETMİŞTİR


Eski İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, konuyla ilgili şunları söyledi “ Bu alanı kısmen kıyı kenar çizgisinde, kısmen dolgu alanında, bu bölgede 100 metre arayla bir cami ve cami alanı var. Bu, imar kanununa, imar ilkelerine aykırı bir planlamadır. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında olması nedeniyle yapı yasağı olan bir alandır. Dolayısıyla mahkemenin verdiği karar isabetli olmuştur. Zira yapılan plan tadilatı kamu yararı taşımamaktadır. Kamusal alanı azaltmaktadır. Bu bölge aynı zamanda olası Marmara depreminde toplanma alanı ve acil müdahale alanı olarak kullanılacak alanlardandır. Adalet tecelli etmiştir. ” dedi.